شماره حساب بانک ملت

» شماره حساب : 1498205801  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 8162  1608  3379  6104
» شناسه شبا : 01 2058 1498 0000 0100 0120 IR47

شماره حساب بانک ملی

» شماره حساب : 0101331523000  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 5812  1210  9972  6037
» شناسه شبا : 00 5230 1331 0010 0000 0170 IR26

شماره حساب بانک صادرات

» شماره حساب : 0100985287001  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 5275  2383  6910  6037
» شناسه شبا : 01 2870 0985 0010 0000 0190 IR58

شماره حساب بانک تجارت

» شماره حساب : 8541551728  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 4276  7044  5320  6273
» شناسه شبا : 28 5517 8541 0000 0000 0180 IR95

شماره حساب بانک پاسارگاد

» شماره حساب : 1 10115001 8000 1404  بنام، شفیعی
» شماره کارت : 0464  0130  2910  5022
» شناسه شبا : 01 0010 0115 8001 1404 0570 IR21

شماره حساب بانک پارسیان

» شماره حساب : 4 398513 800  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 8676  7607  0610  6221
» شناسه شبا : 04 5130 0398 8000 2035 0540 IR97

شماره حساب بانک اقتصاد نوین

» شماره حساب : 1 3623857 800 2304  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 4809  5946  1211  6274
» شناسه شبا : ثبت نشده است.

شماره حساب بانک سامان

» شماره حساب : 1 1006636 800 9103  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 3188  1328  8610  6219
» شناسه شبا : 01 6360 1006 8000 9103 0560 IR62

شماره حساب بانک شهـر

» شماره حساب : 700789439109  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 0690  4987  0610  5047
» شناسه شبا : 09 4391 0789 0070 0000 0610 IR19

شماره حساب بانک مهر اقتصاد

» شماره حساب : 1 9373754 872 6904  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 6017  0937  7010  6393 (شتاب نیست)
» شناسه شبا : IR96 0220 6904 8720 9373 7540 01

شماره حساب موسسه مالی کوثر

» شماره حساب : 49 . 426061118860  بنام، مهندس شفیعی
» شماره کارت : 7773  0148  0112  5058
» شناسه شبا : 18 3191 6110 4260 0000 0170 IR03

شماره حساب موسسه مالی مهـر

» شماره حساب : 10 9373754 823 6903  بنام، شفیعی
» شماره کارت : 6017  0937  7010  6393 (شتاب نیست)
» شناسه شبا : IR42 0220 6903 8230 9373 7540 10

 

نکته 1 : کلیه شماره حساب‌های ذکر شده به نام جناب آقای مهندس شفیعی می‌باشد.
نکته 2 : شماره کارت‌هایی که ذکر شده جزو شتاب نیست، نمی‌توانید از سایر بانک‌ها به آن وجه انتقال دهید.
نکته 3 : در صورتی که مایل به انتقال وجه اینترنتی بوسیله کارت شتاب هستید، اینجا را کلیک نمایید و در قسمت سپرده مقصد شماره حساب بانک مهر اقتصاد را وارد نمایید.
نکته 4 : پس از پرداخت با هر کدام از روش های فوق، الزامی است با روش‌های ارتباطی که در سایت ذکر شده است نتیجه را اطلاع دهید و عنوان کنید چگونه و به چه بانکی هزینه پرداخت شده است.
 
شماره تماس: 07136219083