پیرو الزام ثبت مشخصات دقیق کاربران به همراه کد ملی/شماره اقتصادی و کد پستی در صورتحساب‌های صادر شده، لطفا در صورتی که این مشخصات را هنوز تکمیل ننموده‌اید وارد حساب کاربری خود شده و آن را تکمیل نمایید. بدیهی است در صورت عدم تکمیل، ممکن است سرویس‌دهی به کاربران ناشناس و فاقد اطلاعات هویتی کامل و معتبر قطع شود.

« برگشت