سرور اختصاصی

AX41

شروع از

16,380,000 ریال

یک ماهه

16,380,000 هزینه تنظیم
 • CPU AMD Ryzen 5 3600
  Memory 64 GB DDR4
AX51

شروع از

24,570,000 ریال

یک ماهه

24,570,000 هزینه تنظیم
 • CPU AMD Ryzen 7 3700X
  Memory 64 GB DDR4 ECC
EX42

شروع از

16,380,000 ریال

یک ماهه

16,380,000 هزینه تنظیم
 • CPU Intel® Core™ i7-6700
  Memory 64 GB DDR4
EX52

شروع از

24,570,000 ریال

یک ماهه

24,570,000 هزینه تنظیم
 • CPU Intel® Core™ i7-8700
  Memory 128 GB DDR4