پنل پیامک تحت وب

پلن برنزی پیامک مخابراتی
450,000 ریال

یک ساله

پلن نقره‌ای پیامک مخابراتی
650,000 ریال

یک ساله

پلن طلایی پیامک مخابراتی
850,000 ریال

یک ساله

پلن پلاتنیوم پیامک مخابراتی
1,250,000 ریال

یک ساله